logo

Agrarian Science and Food Technologies

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Issue №: 5(108). Т.2

Published: 2019.12.20
DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX


Description:
У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Read about journal

CORRELATION OF MILK PRODUCTIVITY INDICATORS IN THE COWS OF UKRAINIAN BLACK-SPECKLED AND UKRAINIAN RED-SPECKLED DAIRY BREEDS

DOI: XX.XXXXX/XXXXXXXXXXXXX
PDF Повернутись

 

Polishchuk T.V., Сandidate of Аgricultural Science, Associate Professor

Vinnitsia National Agrarian University

Annotation

 

Studies have shown that the correlation between milk productivity indicators fluctuates widely due to breed differences as well as external conditions (feeding, keeping, care). This analysis makes it possible to objectively determine the breed characteristics of productivity development and their variability. The existence of a positive correlation between these characteristics and milk yield will make it possible to ensure an effective breeding through the selection of animals by their productivity indicators.

The daily milk yield in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed  was by 6.5% (P> 0.999) higher than the same indicator in the cows of Ukrainian red-speckled dairy breed. The milk fat content was at the same level, no significant difference was determined.

The variability indicators in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed were higher in comparison with those in the cows of Ukrainian red-speckled dairy breed making it probable to determine and select better animals more effectively.

The cows of both breeds were characterized by high lactation stability, although this indicator in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed was 98.9%, which was by 3.6% (P≥0.95) higher than the same indicator in the cows of Ukrainian red-speckled dairy breed. The phenotypic variability of the lactation stability coefficient was by 6.2% higher in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed.

The high and direct correlation was determined between lactation duration and milk yield, while the average and direct correlation was between lactation duration, milk fat content and milk protein content. The inverse and low correlation was determined between milk fat content, while the direct and low correlation was between milk protein content, indicating the impact of other factors, such as heredity, level of feeding and the diet composition, on these characteristics.

The average and inverse correlation (P≥0.999) was determined between cow milk yield, fat content and protein content, while the average and direct correlation (P≥0.999) was between cow milk yield, milk fat content and milk protein content.

Keywords: relationship, productivity, cows, breeds, correlation, hope, lactation curve, milk

List of references

 

1. Vatskyi V.F. & Velychko S.A. (2012). Molochna produktyvnist koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid yikh vidtvoriuvalnoi zdatnosti [Milk productivity of the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed depending on their reproductive capacity]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademiiBulletin of Poltava State Agrarian Academy, № 2, S. 118-122.

2. Harmash O.I. (2013). Vzaiemozviazok mizh produktyvnistiu ta vidtvoriuvalnoiu zdatnistiu u koriv chervonoi molochnoi porody [Correlation between productivity and reproductive capacity in the cows of red dairy breed]. Bioresursy i pryrodokorystuvannia – Bioresources and environmental management, T. 5, № 3-4, S. 100-106.

3. Kalynka A.K. & Lesyk O.B. & Kazmiruk L.V. (2018). Stvoriuvana bukovynska porodna hrupa chervono-riaboi molochnoi khudoby novoi populiatsii na molochnykh fermakh Bukovyny [Bukovyna breed group of red-speckled dairy cattle of a new population on Bukovyna dairy farms]. Tavriiskyi naukovyi visnyk – Tavriya scientific bulletin, S. 100-110.

4. Kilkist silskohospodarskykh tvaryn na 01 zhovtnia 2019 roku [The number of farm animals on October 1, 2019.]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ sg/ksgt/arh_ksgt2019_u.html.

5. Kozyr V.S. & Movchan T.V. (2011). Dynamika pokaznykiv spadkovosti hospodarskykh oznak u koriv riznykh hrup v zalezhnosti vid henotypu ta henealohii [Dynamics of economic characteristics heredity indicators in the cows of different groups depending on genotype and genealogy]. Naukovyi visnyk Askaniia-Nova – Scientific Bulletin «Askania-Nova», S. 91-95.

6. Kuziv M.I. & Fedorovych Ye.I. & Kuziv N.M. (2017). Zviazok zhyvoi masy koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody z yikh molochnoiu produktyvnistiu [Correlation of live weight of Ukrainian black-speckled dairy cows with their milk productivity]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu Bulletin of Sumy National Agrarian University, Vyp. 5/1 (31), S. 96-101.

7. Mandryk M.O. & Bihas O.V.& Moskalenko O.A. (2011). Molochna produktyvnist ta khimichnyi sklad moloka koriv symentalskoi ta chorno-riaboi porid v zalezhnosti vid hodivli [Milk productivity and chemical composition of milk in the cows of Simmental and black-speckled breeds depending on feeding]. Zbirnyk naukovykh prats VNAUCollection of scientific papers of VNAU, № 6 (46), S. 44-48.

8. Nadkhodzhennia moloka na pererobni pidpryiemstva za 9 misiatsiv 2019 r. [Milk supply to processing enterprises for 9 months in 2019]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2019/sg/nmpp/arh_nmpp_u.html.

9. Omelkovych S.P. (2014). Molochna produktyvnist ta vidtvorna zdatnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody riznykh henotypiv [Milk productivity and reproductive capacity in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed of different genotypes]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu Collection of scientific papers of Vinnytsia National Agrarian University, №1, S. 159–164.

10. Pavliv B.A. & Shcherbatyi Z.Ie. & Pankiv I.Ia. [ta in.] (2003). Osoblyvosti proiavlennia molochnoi produktyvnosti v koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody z riznoiu chastkoiu spadkovosti za holshtynamy [Peculiarities of milk productivity in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed with different proportion of heredity from Holstein breed]. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S.Z. GzhytskohoScientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Gzhytskyi, Vyp.1, S. 91–95.

11. Petrenko I.P. & Biriukova O.D. & Kruhliak T.O. & Kruhliak A.P. (2012). Koreliatsiini zviazky mizh pokaznykamy produktyvnosti ta pleminnoi tsinnosti tvaryn holshtynskoi porody [Correlation between the indicators of productivity and breeding value in the animals of Holstein breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn  Breeding and genetics of animals, Vyp. 46, S. 85-86.

12. Poslavska Yu.V. & Fedorovych Ye.I. & Babik N.P. (2015). Vplyv sezonu narodzhennia ta sezonu otelennia koriv na yikh molochnu produktyvnist [Influence of the cows’ birthing

and calving season on their milk productivity]. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny imeni S.Z. Gzhytskoho  – Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Gzhytskyi, № 3 (63), Tom 17, S. 297-300.

13. Stavetska R.V. & Dynko Yu.P. (2016). Spivvidnosna minlyvist molochnoi produktyvnosti ta promiriv tila pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [The relative variability of milk productivity and body measurements in the first calving cows of the Ukrainian black-speckled dairy breed.]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstvaTechnology of production and processing of livestock products, № 1, S. 108-114.

14. Stavetska R.V. & Dynko Yu.P. (2016). Spivvidnosna minlyvist molochnoi produktyvnosti ta promiriv tila pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [The relative variability of milk productivity and body measurements in the first calving cows of the Ukrainian black-speckled dairy breed]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstvaTekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, № 1, S. 108-114.

15. Shcherbatyi Z.Ie. & Bodnar P.V. & Kropyvka Yu.H. (2017). Molochna produktyvnist ta vidtvorna zdatnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody riznykh typiv konstytutsii [Milk productivity and reproductive capacity in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed of different constitution types]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho – Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Gzhytskyi, №74, S. 182–187.

All journal issues

About journal

Topics of the journal:

Аnimal feeding and feed technology; current problems of animal breeding, breeding and hygiene; food safety and food processing technology; aquatic bioresources and aquaculture

Key information:
ISSN (print): 2616-728X
DOI: -------

 Certificate of state registration of the print media: КВ № 21523-11423Р 18.08.2015

 Founder of the collection: Vinnytsia National Agrarian University, Georgia Academy of Agricultural Sciences

 Editor-in-Chief: Viktor Mazur, Candidate of Agricultural Sciences Associate Professor, VNAU (Vinnytsia)

 Deputy editors-in-chief: Aleksidze G.M., D.Sc.(Ph.D.), academician of the Academy of agricultural sciences of Georgia; Yaremchuk O.S., D.Sc.(Ph.D.) Professor, University of Vinnitsa (Vinnytsia)

 Secretary in charge: L. Kazmiruk

 Editorial Board full list

Editorial board

Mazur Viktor, Candidate of Science, Associate Professor of VNAU (Editor-in-Chief);

Guram Aleksidze, Ph.D., Academician of the Academy of Agricultural Sciences Georgia (Deputy Editor-in-Chief);

Yaremchuk Oleksandr, Ph.D., Professor, VNAU (Deputy Editor-in-Chief);

Members of the Editorial Board:

Ibatullin Ildus, Ph.D., Professor, Academician, NULES;

Kaletnik Hryhoriy Ph.D. (Economics), Academician of NAAS of Ukraine, VNAU;

Zakharenko Mykola Oleksandrovych, Ph.D., Professor, NULES;

Vashakidze Archil, Ph.D., Academician, National Coordinator for Agricultural Electrification and Automation (Georgia);

Giorgadze Anatoly, Ph.D. (Engineering), Academy of Agricultural Sciences of Georgia;

Grib Josip, Ph.D, Professor of NUHPP;

Dzhaparidze Givi, Ph.D. (Economics), Academician, Vice-President of the Academy of Agricultural Sciences science of Georgia;

Georgiy Yeresko, Ph.D. (Engineering), Professor, Corresponding Member of NAAS of Ukraine, Institute of Food Resources;

Vlasenko Volodymyr, Ph.D.(Engineering), Professor of VTEI;

Kulyk Mykhaylo, Ph.D., Professor, Corresponding Member of NAAS of Ukraine, VNAU;

Kucheriaviy Vitaliy, Ph.D.(Engineering), Professor, VNAU;

Lysenko Alexander, Ph.D., Professor, Research Institute of Experimental Veterinary Science, Academy of Sciences of Belarus (Minsk);

Lyotka Halyna, Ph.D., Associate Professor of VNAU;

Mazurenko Mykola, Ph.D., (Engineering), Professor;

Polishchuk Galina, Ph.D., Associate Professor;

Sychevsky Mykola, Ph.D.(Economics), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Food Resources;

Skoromna Oksana, Ph.D., Associate Professor;

Chagelishvili Revaz, Ph.D., Academician, National Forestry Coordinator (Georgia);

Chudak Roman, Ph.D., (Engineering), Professor, VNAU;

Sheiko Ivan, Doctor of Science, Professor, Institute of Animal Science of the Academy of Sciences of Belarus (Zhodino);

Kazmyruk Larisa, Ph.D., Associate Professor of VNAU (secretary in charge).

Edition: Collection

Type of publication for the intended purpose: scientific

Edition status: shared

Year of foundation: 2015

Frequency: 1 to 5 times a year

Volume: 4 to 10 ppm (format A-4)

Edition language: (different languages) Ukrainian, Georgian, English, Russian

 

Scope and category of readers: nationwide, foreign researchers, university professors, graduate students, students and professionals of agriculture and fisheries and food production

Article publishing is a paid service. Cost for printing in professional publications in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 27, 2010 No. 796 "On approval of the list of paid services that can be provided by state educational institutions, other institutions of educational system belonging to state and communal ownership" and the Rector Order of the Higher Education University Mazur V.A. dated March 14, 2018 No. 93 “On setting the cost of printing in professional editions of the University”.

The cost of printing one page in professional editions of the university is 60 UAH.

 

Beneficiary: Vinnytsia National Agrarian University MFO 820172 Current account No. 31256282102055 code 00497236 Bank State Treasury Service of Ukraine, Kyiv. VAT payer code 004972302286. Registration number 100271744. Purpose of payment: for printing an article in the collection: "Agrarian science and food technology".

History of journal:

Agrarian Science and Food Technology  Established in 1994 under the name of the Collection of Scientific Works of VSAU.

According to the Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of September 11, 1997, this publication has acquired the status of a professional, in which it is allowed to publish the main results of the dissertation research in the fields of "Agronomy", "Animal engineering" and "Economic Sciences".

In 2001-2014 it was published under the title "Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University".

Since 2015 it is:"Agricultural Science and Food Technologies".

 

Listed in the updated list of scientific professional editions of Ukraine in agricultural sciences under the name "Agrarian Science and Food Technologies" (ground: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of May 16, 2016 No. 515).