logo

Agrarian Science and Food Technologies

space SCIENTIFIC JOURNALS OF VINNITSA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

Вимоги до подання та оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ФАХОВОГО ВИДАННЯ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «АГРАРНА НАУКА ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Статті подаються українською, грузинською, англійською та російською мовами. Рукопис подається віддрукованим і на електронному носії.

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей:

– УДК, прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів), назва організації, яку представляє автор, назва статті, коротка анотація (100-250 слів), ключові слова (6-10 позицій) українською, російською. Анотація англійською мовою подається не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, то кожна публікація не українською мовою супроводжується також анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Заголовки статей мають відповідати наступним вимогам:

– заголовки наукових статей мають бути інформативними;

– в заголовках статей можна використовувати лише загальноприйняті скорочення;

– в перекладі заголовків статей на англійську мову не має бути ніяких транслітерацій з української мови, крім назв власних імен, приборів та інших об’єктів, що мають власні назви, не перекладаються; також не використовується сленг, що не перекладається, а відомий лише україномовним або/і російськомовним фахівцям. Це також стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів;

– стаття має включати наступні структурні підрозділи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання мети дослідження; 5) об’єкти та методика дослідження подається об’єкт досліджень, посилання на методики, за допомогою яких проводилися дослідження; 6) основні результати дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 7) висновки з даного дослідження, у тому числі з науковою новизною, й перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямку.

– стаття має бути структурованою – розділи з назвами, або просто виділені, чітко виділені головні думки;

– посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером у списку літератури в кінці статті;

– посилання на джерела статистичних даних обов'язкові;

– посилання на публікації дослідників, обов'язкові;

– посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали повинні бути обґрунтовані;

– посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;

– роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті;

– рекомендується використовувати посилання на літературні джерела провідних вчених, зарубіжні видання, академічні журнали, видання, що включені в міжнародні науково-метричні бази.

– джерела повинні бути оформленні відповідно до вимог, а їх кількість повинна бути не менше 5 і не більше 15 джерел. Посилання в списку джерел представляються послідовно (за нумерацією), по мірі виникнення посилань в тексті. Використані джерела літератури українською та російською мовами подаються транслітерацією відповідно до правил оформлення списку літератури згідно вимог, а іноземні, залишаються на мові оригіналу;

– не більше чотирьох авторів статті;

– рекомендований обсяг статті – 8-16 сторінок;

– шрифт TimesNewRoman, 14 шрифт; 1,5 міжрядковий інтервал; абзац – 1,25, поля – всі – 2 см.

– формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів, з нумерацією у круглих дужках;

– таблиці компактні, з назвою та нумерацією, тільки книжне розміщення;

– якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;

– матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному вигляді;

– рецензія доктора наук (для аспірантів, здобувачів та кандидатів наук).

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо.

Вимоги до структури та оформлення авторських даних:

– прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів) повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), електронна адреса, контактний телефон (за бажанням), основні наукові інтереси автора(ів) – все це українською, російською та англійською мовами.